Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  01/03/2017

  Admin

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tại sao phải lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trước tiên bạn phải hiểu rõ sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì. Đó là hồ sơ quan trọng và rất cần thiết cho một doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan các loại chất thải ví dụ như: dầu nhớt, bóng đèn, mực in, pin ắc quy…. Để làm cơ sở báo cáo lên sở tài nguyên môi trường để kiểm soát được lượng chất của công ty để có biện pháp xử lý hợp lý.

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • Các tổ chức cá nhân kinh doanh trên toàn quốc đều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm có phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng từ 600kg/năm.
 • Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đang trong giai đoạn hoạt động đều cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ 600kg/năm.

Đối tượng KHÔNG phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
 • Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
 • Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Các hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 6A, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập cơ sở/ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.
 • Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2013/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH).
 • Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH).
 • Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
 • Bản gốc Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).
 • Số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập 02 (hai) bộ hồ sơ.
 • Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý:
 • Đối với tổ chức: Do người đại diện theo pháp luật của công ty ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức/cá nhân.
 • Đối với cá nhân: phải có xác nhận chữ ký tại cấp có thẩm quyền hợp lệ.
 • Đóng dấu giáp lai toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ kèm theo đóng dấu treo của đơn vị hoặc ký xác nhận của cá nhân chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Hồ sơ đóng thành quyển có danh mục kèm theo.

Đối với trường hợp không phải đăng ký sổ chủ nguồn thải thì thay thế bằng báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/036/2015.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (05 ngày).
 • Thẩm định và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (15 ngày). Trong quá trình thẩm định hồ sơ đối với các chủ nguồn thải có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tại cơ sở.
 • Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Mọi chi tiết cần tư vấn miễn phí thủ tục và hỗ trợ thực hiện hồ sơ xin liên hệ:

Công ty  TNHH Đầu tư Phát triển Minh Thuận Phát

Hotline: 0978.988.226 - 0987.030.345

Email: minhthuanphatcompany@gmail.com

Địa chỉ: P.12A18 Tòa nhà HH1A, Linh Đàm , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

 

TAGS :

các trường hợp không cần lập sổ CTNH Sổ chủ nguồn thải Sổ chủ nguồn thải CTNH So dang ky chat thai Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Tư vấn môi trường

Đóng góp ý kiến